ایجاد دسترسی ریموت از طریق sophos

برای ایجاد دسترسی ریموت از خارج شبکه باید مراحل زیر را انجام دهید.

پس از ورود از منوی سمت چپ روی گزینه  Host and servicesکلیک کنید و تب ip host  را انتخاب نمائید و روی کلید addکلیک کنید. در پنجره باز شده در قسمت Name یک نام انتخاب می کنیم. در قسمت ip version بر رویipv4 کلیک می کنیم

در قسمت TYPE :

Ip: با انتخاب این گزینه در بخش ip address می توانیم یک static ipوارد کنیم. 

Network:  با انتخاب این گزینه در بخش ip address می توانیم یک  ip به همراه Subnet وارد کنیم.

Ip range: با انتخاب این گزینه در بخش ip address می توانیم ip شروع و ip پایان یک مجموعه ip  پشت سر هم را وارد کنیم.

Ip list: با انتخاب این گزینه در بخش ip address می توانیم چندین ip در کلاسها و رنج های مختلف وارد کنیم.

(ip  که در بخش ip address وارد می کنیم همانip می باشد که قرار است اجازه ریموت داشته باشد)

در پایان بر روی دکمه Save کلیک می کنیم.از منوی سمت چپ host and services را انتخاب می کنیم و از تب service روی کلید add کلیک می کنیم.در صفحه باز شده در مقابل name یک نام ثبت می کنیم و گزینه TCP/UDP را تیک می زنیم و destination port را 3389 قرار می دهیم.
از منوی firewall روی دکمه add firewall ruleکلیک کرده و Business application rule را انتخاب می کنیم.
در بخش rule nameنام مناسب انتخاب می کنیم مانندRDP

Rule group  را روی wan to lan می گزاریم.

در بخش source zone و  Client networkمی توانیم گزینه های مورد نظر را درج کنیم و یا با استفاده از Add new item یک گزینه جدید ایجاد کرد.

Destination host را پورت اینترنت فایروال انتخاب می کنیم

Service را همان سرویسی که دقایقی قبل ساختیم انتخاب می کنیم.( اگر از قبل ایجاد نشده باشد می توان یا با استفاده از Add new item یک گزینه جدید ایجاد کرد.)
Protected server تعیین میکند ریموت به کدام سیستم زده می شود.

Mapped port تعیین میکند پورت داخلی برای این عمل چه پورتی می باشد.( در بعضی شبکه ها برای بالابردن امنیت پورت 3389 را تغییر می دهند)

Protected zone در این بخش باید پورتlan انتخاب شود در انتها بر روی کلید save کلیک کنید