برطرف کردن ارور incompatible software 360 در هنگام نصب Kaspersky Endpoint Security


اگر هنگام نصب Kaspersky Endpoint Security(KES) با ارور Incompatible software 360 یا از طریق نصب با پکیج standalone با ارور

Setup process error: 1603 (General Windows Installer engine error. Increase DiskSpace requirements in Setup.ini and try again.) 

مواجه شدید از قسمت Registry سیستم به مسیرهای زیر بروید و آنها را حذف کنید.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\360
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\360