نحوه ی Trust کردن Device های موجود در شبکه


1.کنسول مدیریتی کسپرسکی (KSC) را باز کنید و از منوی سمت چپ در قسمت Policies  ،پالیسی مورد نظر را انتخاب و روی آن دبل کلیک کنید.2.از قسمت Security Controls گزینه ی Device Control  را انتخاب کنید و در منوی سمت راست تب  Trusted devices را انتخاب کنید سپس مطابق شکل زیر روی گزینه ی Add کلیک کنید.در اینجا با سه گزینه رو به رو هستید:

  • Devices by IDبرای افزودن دستگاه ها با شناسه(ID) آنها.
  • Devices by model: برای افزودن دستگاه ها با مدل آنها.
  • Devices by ID mask: برای افزودن دستگاه ها با ID mask آنها.3.روی گزینه ی مورد نظر کلیک کنید (به عنوان مثال در اینجا Devices by model را انتخاب کنید.)در اینجا می توانید بر اساس نوع Device و مدل دستگاه ،دستگاه مورد نظر خود را پیدا کنید.4.مانند شکل زیر دستگاهی که می خواهید Trust  کنید را انتخاب کنید.