برای محدود کردن دسترسی کاربران به وب سایت ها بر اساس دسته بندی های متفاوت می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

1. کنسول مدیریتی کسپرسکی (KSC) را باز کنید و از منوی سمت در قسمت Policies  ،پالیسی مورد نظر را انتخاب و روی آن دبل کلیک کنید.2.در منوی باز شده از قسمت Security control گزینه ی web control  را انتخاب کنید و روی گزینه ی Add کلیک کنید.3.در قسمت Name یک نام به این Rule اختصاص دهید.

در قسمت Filter content  با 4 حالت می توانید فیلترینگ خود را انجام دهید:

Any content: همه ی محتواها و دسته بندی ها را شامل می شود.

By content categories: اگر می خواهید بر اساس دسته بندی محتواها فیلترینگ انجام دهید از این گزینه استفاده کنید.در اینجا به عنوان مثال سایت هایی که شامل دسته بندی فروشگاه های آنلاین و بانک ها می باشد انتخاب شده است.
By type of data: اگر می خواهید بر اساس نوع دیتا دسترسی را محدود کنید از این گزینه استفاده کنید که در اینجا به عنوان مثال فیلم ها و فایل های صوتی موجود در سایت ها انتخاب شده اند.


By content categories and types of data: با انتخاب این گزینه مانند شکل زیر هم براساس نوع دیتا و هم بر اساس دسته بندی نوع محتوا می توانید فیلترینگ خود را انجام دهید.

4. در قسمت Apply to addresses  اگر To all addresses را انتخاب کنید روی تمامی سایت ها تنظیمات اعمال می شود و اگر گزینه ی   individual addressesرا انتخاب کنید می توانید همانند شکل زیر سایت های مورد نظر خود را اضافه کنید.5.در قسمت Apply to users  می توانید کاربر یا گروهی که میخواهید این policy به آن اعمال شود را انتخاب کنید.6.در قسمت Action  نیز می توانید اقدامی که را که می خواهید روی این تنظیمات انجام شود را انتخاب کنید که شامل Allow,Block وWarn می باشد.7.در آخر در قسمت Run schedule می توانید با کلیک بر روی Setting زمان هایی که میخواهید این پالیسی اعمال شود را انتخاب کنید یا به صورت پیش فرض از همان گزینه ی Always استفاده کنید که به معنی آن است که کل روز این پالیسی اعمال شود.