ساخت تسک Inventory

همان طور که در آموزش نحوه ی Trust کردن نرم افزار در کنسول مدیریتی کسپرسکی(KSC) دیدید، لازم است .exe برخی از نرم افزار ها را در کنسول مدیریتی کسپرسکی Trust کرد. این امر مستلزم آن است که کنسول مدیریتی کسپرسکی .exe مورد نظر شما را شناسایی کرده باشد. برای حصول اطمینان از این امر می توان سیستمی که .exe مورد نظر روی آن نصب است را در کنسول مدیریتی انتخاب کرد و در Properties در قسمت Executable File ها آن را جستجو کرد.
اما اگر در این بخش .exe مورد نظر را پیدا نکردید و یا اینکه فاقد فایلی بود باید از تسک Inventory استفاده کنید. این تسک به شناسایی فایل های اجرایی موجود در شبکه شما کمک می کند. در ادامه به مراحل ساخت تسک می پردازیم.

1.ابتدا از قسمتTasks  گزینه New Taskرا انتخاب کنید.2.در قسمتKaspersky endpoint security for windows گزینهInventoryرا انتخاب کنید و Nextرا بزنید.3.در قسمت بعد می توانید مشخص کنید برای شناسایی .exe چه بخش هایی از سیستم را جستجو کند.4.در این مرحله گروه یا سیستم هایی که میخواهید اینTaskروی آن ها اجرا شود را انتخاب کنید.

        


                                                                                                         5.اکانتی را برای اجرایTaskمشخص کنید یا به صورت پیش فرض می توانید ازDefault  Account استفاده کنید.

          6.در این مرحله تنظیمات زمانبندی اجرایTaskرا انجام دهید که می تواند به صورت دستی یا زمانبندی شده اجرا شود.

اگر تیکRun missed tasksرا بزنید در صورتی که به هر دلیلی(خاموش بودن دستگاه و ...)Taskروی سیستمی اجرا نشده باشد مجدد روی آن سیستم اجرا می شود.7.یک اسم برایTaskساخته شده انتخاب کنید.

         8.مراحل ساختTaskشما به پایان رسید، اگر می خواهید بعد از زدن دکمهFinish،Taskشما اجرا شود گزینه یRun task after the wizard finishesرا انتخاب کنید.پس از اتمام Task می توانید به برای بررسی به قسمت Executable File مراجعه فرمایید.