بر طرف کردن خطای Connect to Administration Server

بر طرف کردن خطای Connect to Administration Serverبرخی از مواقع در زمان باز کردن کنسول کسپرسکی با خطای زیر مواجه می شوید.


 این خطا را ممکن به چند دلیل ملاحضه فرمایید :

1.ممکن است حساب کاربری ای که با آن به کنسول متصل شده اید دسترسی لازم را برای اتصال نداشته باشد، می توانید آن را اصلاح نمایید.2.این احتمال وجود دارد که سرویس های مربوط به کسپرسکی Stop شده باشد. باید از Services آن ها را بررسی فرمایید. دو سرویس مهم وجود دارد که باید آن ها را Start کرد.


 3.در برخی مواقع با Start کردن سرویس ها مشکل بر طرف نشده و حتی ممکن است بعد از چند لحظه سرویس ها Stop می شوند. در این صورت باید حجم درایو C: را بررسی کنید و در صورت پر بودن فضا، آن را کاهش دهید.