چگونگی صرف نظر کردن از چک کردن نرم افزارهای ناسازگار با Kaspersky endpoint 11 هنگام نصب از طریق Remote Installation کنسول کسپرسکی :

1. فایل Kaspersky endpoint 11 را از آدرس https://support.kaspersky.com/us/kes11#downloads دانلود کنید.

2. فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید.

3. فایل kes_win.kud داخل فولدر نرم افزار را  با Notepad باز کنید.

4. در قسمت Setup پارامتر Params را به متن زیر تغییر دهید و فایل رو ذخیره کنید.

Params=/s /pAKINSTALL=1 /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=0 /pSKIPPRODUCTCHECK=1 /pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1

 5. یک Installation Package از Kaspersky Endpoint 11 که فایل kes_win.kud را تغییر داده بودید، ایجاد کنید.

https://support.parstadvin.com/kb/a32/installation-package-.aspx ( راهنمای ایجاد Installation Package)

6. در کنسول کسپرسکی Task نصب به صورت Remote را ایجاد کرده و از Package بالا استفاده کنید.

https://support.parstadvin.com/kb/a12/remote-installation-via-kaspersky-security-center-11.aspx ( راهنمای ایجاد Task نصب نرم­ افزار به صورت Remote )