چگونگی صرف نظر کردن از چک کردن نرم افزارهای ناسازگار با Kaspersky endpoint 11 هنگام نصب به صورت دستی

1. فایل Kaspersky endpoint 11 را از آدرس kaspersky.com دانلود کنید.2. فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید.

3. دستور زیر را در CMD سیستمی که قصد نصب دارید، اجرا کنید. توجه کنید که در اول دستور به جای  C:\KES11\setup.exe آدرس محلی که فایل را از حالت فشرده خارج کردید را وارد کنید.  

“C:\KES11\setup.exe” /pEULA=1 /pKSN=0 /pSKIPPRODUCTCHECK=1 /pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1 /s