برطرف کردن پیام خطای The account already exists (0x800708B0) هنگام نصب Network Agent بر روی سرور دامین کنترل1. برای برطرف کردن پیام خطای فوق وارد Active Directory Users and Computers شده و به قسمت Users بروید.

2. یوزر های KLAdmins و KLOperators که پسوند CNF را دارند پاک کنید.3. وارد Properties گروه­های KLOperators و KLAdmins شوید و در سربرگ General نام گروه باید دقیقا به نام همان گروه باشد و شامل حروف اضافه ای نباشد.4. دوباره مراحل نصب Network Agent را انجام دهید.